توضیحات

هر مجموعه قبل از تبلیغات باید هویت بصری ثابت و ماندگاری داشته باشد تا در هر مکان و زمانی که نشانه ای از آن مجموعه دیده‌شد تاثیر تبلیغاتی خود را داشته باشد. این اقدام نیازمند تهیه برندبوک یا سند هویت بصری برای این مجموعه است. در برند بوک موارد زیادی نظیر طراحی لوگو و آرم و شرایط استفاده آن، انتخاب یا طراحی فونت اختصاصی، رنگ‌های سازمانی، ساختار اوراق اداری، استانداردهای طراحی، تابلو و تبلیغات محیطی، استانداردهای بصری فضای مجموعه و بسیاری موارد دیگر آورده می‌شود.

  • راف
    آفتاب 
  • ایران نوین
  • سمت خراسان