اجرای مراحل ثبت نام در طرح جامع مالیاتی

جدید

اجرای مراحل ثبت نام در طرح جامع مالیاتی

بهتر است اگر خیلی مهارت در ثبت نام و رسیدن به گام ۴۵ سامانه جامع مالیاتی را ندارید این بخش مهم را به ارادهندگان خدمات در این زمینه بسپارید.

توضیحات

شروع ورود به طرح جامع مالیاتی با ثبت نام الکترونیکی رقم میخورد. برخی ازشرکتها صرفا در این بخش اقدام به تکمیل اطلاعات میکنند و تحلیلی از نوع اطلاعات ندارند. مثلا در بخش طبقه بندی سهم یک عددی را وارد میکنند و یا در گروه بندی های شغلی همینطور یک مورد را انتخاب میکنند و متاسفانه با تلاش های فراوان به گام ۴۵ و تایید نهایی واحد انفورماتیک سازمان نمیرسند. بهتر است اگر خیلی مهارت در ثبت نام و رسیدن به گام ۴۵ را ندارید این بخش مهم را به ارادهندگان خدمات در این زمینه بسپارید.

ثبت نام نهایی در طرح جامع مالیات و تکمیل اطلاعات بر اساس فعالیت و سیاستهای شرکت و اخذ کد رهگیری و کد مالیاتی و ارائه به مشتری

  • داریا بهروش
  • ایلیا حساب